Kutatás

A kutatás-fejlesztési-innovációs tevékenységek fókusza az élelmiszerlánc biztonságát célzó hazai és nemzetközi projektekben való részvétel, így, a tanszék profiljából adódóan, elsősorban az alábbi, élelmiszerlánc-biztonsággal kapcsolatos kutatási területeket célozza meg:

 • Adatelemzési kutatások (adatbányászat, szövegbányászat, hálózatkutatás, mesterséges intelligencia alkalmazása)
 • Előrejelzési kutatások (újonnan felmerülő kockázatok feltárása, epidemiológiai modellezés)
 • Döntéshozatali módszertani kutatások (költség-haszon, kockázat-haszon elemzések, kockázatbecslés)

 

Kutatási témaötletek, nemzetközi és hazai partnerkeresés

Az egységünk megalakulása óta aktívan keresi az együttműködési lehetőségeket az egyetemen belül és azon kívül egyaránt. Több egyetemmel (pl. Debreceni Egyetem, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem), illetve for-profit szervezettel/vállalkozással is sikerült munkakapcsolatot létesíteni. A kutatási témaötletek feltárása, a hazai és nemzetközi partnerkeresés folyamatosan zajlik.

 

A DÉT által azonosított digitalizációs projektjavaslatok 

 • A gazdasági szereplőket támogató, élelmiszerlánc-biztonsági korai veszély előrejelző és újonnan felmerülő kockázatokat azonosító rendszer; 
 • Az élelmiszerlánc-biztonsági egészségügyi technológiaértékelő, költség-hasznossági és kockázat-haszon elemző rendszerek; 
 • Élelmiszerlánc-biztonsági, minőségirányítási döntéstámogató rendszerek az élelmiszerlánc menedzserek számára;
 • Egy vagy két termékpálya biztonságos, hitelt érdemlő, blockchain-alapú nyomonkövethetőségi pilot rendszere; 
 • Húsvizsgálat digitalizálás; 
 • Digitális élelmiszerlánc felügyeleti alrendszerek fejlesztése a hatóság számára, a hatósággal közösen; 
 • A fogyasztókat érő élelmiszer-biztonsági és táplálkozás-élettani hatások felmérése molekuláris szinten, adatvezérelt, AI-asszisztált módszerekkel.

Folyamatban lévő kutatási projektjeink

A projekt az Állatorvostudományi Egyetem, a PRIM-A-VET és az E-Group konzorciális együttműködésében, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatásával valósul meg a következő 3 évben. Az egyetem részéről a Gyógyszertani és Méregtani Tanszék és a DÉT vesz részt a projektben.

A projekt célja, hogy az ÁTE-n kiépüljön egy állatorvosi közegészségügyi adattó, a Pécsi Tudományegyetemen készült humán orvosi data lake mintájára. data lake (adattó) különböző forrásból származó, strukturált és nem strukturált adatok tárolását és elemzésre való előkészítését teszi lehetővé.  Ez egy újszerű adattárolási módamely AI-támogatott adatkinyerés és elemzés segítségével eddig nem feltárt összefüggésekre deríthet fényt. 

Amennyiben sikerül az állategészségügyi, állatorvosi közegészségügyi, élelmiszer biztonsági és humán egészségügyi, valamint egyéb forrásból származó adatokat együttesen elemezni, a létrejövő állatorvosi közegészségügyi adattó modellül szolgálhat mind más országok, mind a közös európai élelmiszerlánc-biztonsági szakma számára is. Az adattó lehetséges alkalmazási területei közé tartozik a gyógyszer-repozícióilletve az AMR elleni küzdelem. A projekt 2021 októberben indult. 

A Nemzeti Laboratórium projekt az állategészségüggyel és az állatorvosi közegészségüggyel kapcsolatos számos kutatási irányt magába foglal. A projekt az Állatorvostudományi Egyetem, az Állatorvostudományi Kutatóintézet és a Széchenyi Egyetem együttműködésében valósul meg. Külön alprojekt keretében foglalkoznak a fertőzésbiológiához, illetve az antimikrobiális rezisztencia (AMR) témájához tartozó kérdésekkel, a harmadik alprojekt pedig az Állatorvosi közegészségügyi folyamat és adatelemzés címet viseli. Ennek munkájában vesz részt a DÉT is, az alábbi feladatok révén:

 • Élelmiszerlánc folyamat– és driver-elemzési keret és tudásgráf létrehozása 
  Folyamatfelméréskockázatértékelési és driverelemzési keretrendszer kialakítása
 • Élelmiszerlánc adatgyűjtő network és adattó létrehozása 
  Adat-infrastruktúra (data lake) kialakítása és adatokkal való feltöltése
 • Élelmiszerlánc mikrobiom kutatás révén azonosított terjedési útvonalak kiválasztott mikrobák esetén
  A kiválasztott élelmiszerlánc-folyamat kockázatos pontjainak és a folyamatra ható drivereknek a meghatározása, a kockázatértékelés és a lehetséges intervenciók azonosítása

 

A projekt 2022. júniusában indult.

A NetPoulSafe egy Európai Uniós Horizon 2020 projekt, melynek célja, hogy támogassa az érdekelt feleket a biológiai biztonsági gyakorlatok hatékony megvalósítában. A 2020-ban indult projekt célkitűzése, hogy javítsa hét nagy baromfitenyésztő országban a biológiai biztonsági előírásoknak való megfelelést a baromfitenyésztésben a már bevezetett vagy bevezetés előtt álló eljárások adatainak összegyűjtésével, értékelésével és megosztásával.

A járványvédelmet javító, támogató intézkedéseket a konzorcium szakértői hálózatából, a releváns szakterületekről és szakirodalomból gyűjtjük össze. Az eredmények a konzorcium elemzi, a kísérleti telepeken validálja, és közvetlenül a tenyésztők, üzemeltetők és tanácsadók (beleértve az állatorvosokat is) rendelkezésére bocsájtja. A hazai szereplőket az Intézet és az Állathigiéniai, Állomány-egészségtani Tanszék és Mobilklinika közösen fogja össze.

További információk a projekt oldalán érhetők el: https://www.netpoulsafe.eu/

A HOLiFOOD egy Horizont Európa finanszírozású projekt, amelynek átfogó célja az integrált élelmiszer-biztonsági kockázatelemzési keretrendszer fejlesztése Európában annak érdekében, hogy

 • megfeleljen a Green Deal politika által vezérelt átalakulásokból fakadó jövőbeli kihívásoknak, különösen az éghajlat által vezérelt változásokkal kapcsolatban,
 • hozzájáruljon az ENSZ fenntartható fejlődési céljaihoz, továbbá
 • támogassa a valóban biztonságos és fenntartható élelmiszertermelés megvalósítását.

A HOLiFOOD rendszerszemléletű megközelítést alkalmaz, amely figyelembe veszi az élelmiszer-előállítás teljes környezetét, beleértve a gazdasági, környezeti és társadalmi szempontokat is. A projekt három ellátási láncot vesz figyelembe (azaz gabonafélék [kukorica], hüvelyesek [lencse] és baromfi [csirke]). A projekt mesterséges intelligenciát (AI) és big data technológiákat fog alkalmazni az ismert és ismeretlen élelmiszer-biztonsági veszélyekre vonatkozó korai előrejelző-, és az újonnan felmerülő kockázatok azonosító rendszereinek fejlesztésében. Ezen túlmenően eszközöket, módszereket és megközelítéseket fejlesztenek ki a veszélyek felderítésére, célzott és nem célzott, valamint új holisztikus kockázatértékelési módszereket fejlesztenek ki, amelyekben a kockázatok elemzése mellett költség-haszon elemzések is történnek.

A projekt 17 szervezet konzorciumi együttműködésében, a Wageningen Food Safety Research (Hollandia) vezetésével valósul meg, amelynek tervezett időtartama 4 év. Az Állatorvostudományi Egyetem – a DÉT koordinálásával – elsősorban az adatelemzéssel támogatott előrejelző rendszerek és az újonnan felmerülő kockázatok azonosító módszereinek fejlesztésében, valamint a kockázat-haszon, illetve költség-haszon elemzésekben vesz részt.

A projekt 2022. októberében indult.

További információkért látogasson el a projekt honlapjára: https://holifoodproject.eu/

A HE-FARM a Horizont Európa keretében megvalósuló projekt, amelynek célja olyan módszertan és technológiák kidolgozása és validálása, melyek

 • képesek a biológiai biztonság értékelésére, illetve
 • előrejelzéseket is tesznek a különböző állattartó telepeken.

 

A projekt során felderítésre kerülnek a legfontosabb terjedési útvonalak különböző állattartó telepeken, így új információkat szervezve azon mikrobákról, melyek kockázatosak az élelmiszerláncra. Ezen információk birtokában a biológiai biztonsági intézkedések és technológiák hatékonyságának javítása, valamint a beruházási és működési költségek megtakarítása a projekt célja. Ennek érdekében a következőket tervezi a projekt megvalósítani: előrejelző szoftverek, kórokozók gyors nyomon követése, alacsony toxicitású biocidek alkalmazása, hordozható, alacsony működési költségvetésű mikrobiológiai műszer, hideg plazmás vízfertőtlenítés.

A hároméves projektben 14 partner vesz részt a spanyol Universidad de Alcala vezetésével; az ÁTE oldaláról az Állathigiéniai, Állomány-egészségtani Tanszék és Mobilklinikával közösen vesz részt a DÉT.

A projekt 2022. novemberében indult.

Lezárult kutatási projektjeink

A nyúlhústermelő vertikum teljeskörű digitalizációja

A Patológiai Tanszékkel, a Gyógyszertani Tanszékkel és a TETRABBIT Állattenyésztési és Kereskedelmi Kft-vel közös projekt. Célja a nyúlhús mint élelmiszeripari termék és a termék előállítási folyamatának fejlesztése, amelynek legfontosabb eszköze egy automata adatgyűjtőrendszerrel táplált big data elemző rendszer, amely a nyúlhústermelés teljes vertikumát lefedve az istállótól az asztalig képes információt szolgáltatni. Ezen túlmenően a fejlesztendő rendszer képes lesz az ellátási lánc minden lépéséhez és résztvevőjéhez információkat vagy előrejelzéseket is eljuttatni.

A projekt 2021. januárjától 2023. decemberéig tartott, melynek keretében az alábbi eredmények születtek:

 • A Tetrabbit Kft-vel közösen kialakításra került egy adatstruktúra a tenyésztésből származó adatok tárolására vonatkozóan a Rabbit szerveren, amelyből adatelemzéseket végeztünk.
 • Nagy hangsúlyt fektettünk a historikus adatgyűjtésből származó csoportlapok digitalizációjára, valamint az adatok elemezhető formába történő alakítására. Ezekre automatizált munkafolyamatokat fejlesztettünk egy korszerű adatelemzési környezet kialakítása céljából.
 • Többféle módszertan bevezetésével adatelemzési munkafolyamatokat fejlesztettünk. Ezek közül a jelentősebbek:
  • Korrelációelemzéssel kerestünk kapcsolatokat az egyes tenyésztési tulajdonságok között.
  • Főkomponens elemzéssel arra kerestük a választ, hogy az egyes változókból létrehozott komponensek (csoportok) mennyire képesek reprezentálni egy közös tulajdonságot.
  • Kialakítottuk a hízónyulak elhullását előre jelző és ahhoz kapcsolódó riasztási rendszert, amely potenciális hatékonyság vizsgálatához készítettünk egy költség-haszon elemzést a rendszer működésének gazdaságosságára vonatkozóan. Az előre jelző rendszer két nagyobb egységet foglal magába:
   • Az elhullási adat predikciók vizualizációjához készítettünk egy dashboardot is, amely az intézeti honlapon keresztül érhető el a projekt résztvevői számára.
   • A napi riasztás e-mailen keresztül értesíti az érintett munkatársakat az elhullási anomáliákról.

DEMETER projekt

A kutatók, kormányok, ügynökségek, élelmiszer-előállítók és a civil társadalom is egyre jobban aggódnak az „újonnan felmerülő élelmiszer-kockázatok” miatt. Elismert tény, hogy az újonnan felmerülő kockázatok sikeres azonosítása a közegészség és a környezet védelmének központi eleme, és ehhez az élelmiszer-ellátási láncban részt vevő felek közötti világszintű együttműködés szükséges.

A DEMETER  (Determination and Metrics of Emerging Risks = a felmerülő kockázatok meghatározása és metrikája) projekt célja az újonnan felmerülő problémák és kockázatok azonosításának jelenlegi (és jövőbeni) EFSA eljárásainak támogatása, olyan közösségi erőforrás biztosítása, amely lehetővé teszi az adatok, adatbányászati ismeretek és módszerek gyors és hatékony megosztását az EFSA és az EU tagállami hatóságai között. A DEMETER projektben prototipusként kifejlesztésre került az Emerging Risks Knowledge Exchange Platform (ERKEP) elnevezésű műszaki platform.

Az intézet munkatársai olyan automatizált adatelemzési munkafolyamatok kidolgozásával járultak hozzá a projekthez, amelyek a hírforrások és szabadalmi adatbázisok hálózatelemzésével azonosítják a feltörekvő technológiai innovációkat és kockázatokat.

Hírlevél feliratkozás